Polník stromový

Agrilus sinuatus (Oliv.) 

        Na mladých i starších kmenech a větvích ovocných stromů, nejčastěji hrušní a velmi zřídka i na révě vinné, nalezneme v lýkové části pod odchlípnutou kůrou až 1 m dlouhé a 2 – 3 mm široké chodby, buď šroubovitě se vinoucí kolem kmene (je-li slabší), nebo klikatě probíhající. Na povrchu kůry se nezřídka prozrazují zborcením a slabšími vystouplinami, zejména v místech, kde je chodba nejširší. Směr chodby se dá proto někdy sledovat už při pohledu na kůru. Čerstvé chodby, ještě obsazené larvami, nalezneme koncem května a v červnu. Jde o chodby larev polníka stromového. Larvy jsou kolem 1 cm dlouhé, zploštělé, s malou hlavou vsunutou do 1. hrudního článku, který je jen nepatrně širší než ostatní hrudní články, naproti tomu články zadečku jsou velmi úzké. Ve školkách může tento krasec způsobit někdy pozoruhodné škody: uhynutí ovocných stromků a jejich prosychání.

        Hlavní doba letu dospělých brouků je hned po jejich vylíhnutí v červnu. Zcela nepatrný je úživný žír na listech. Vajíčka klade samička do štěrbin kůry vždy jednotlivě. Některé odrůdy trpí značně (Clappova máslovka, Trevouská, Guyotova máslovka a Williamsova čáslavka). Podle nejnovějších šetření škodí tento polník zvláště v letech teplých a suchých a vždy po delších, 20 – 30letých časových periodách.

        V ochraně proti němu bylo v cizině dosaženo nejlepších výsledků použitím benzolhexachloridu.