Přístroje k chemické ochraně ovocných rostlin

        Je úkolem jiných publikací podrobně informovat zájemce o strojích a přístrojích, jimiž uskutečňujeme chemickou ochranu rostlin, o stříkačkách různých typů, aerosolových generátorech, poprašovačích, injektorech. Zde považujeme za nutné zmínit se jen o základech. Vývoj v tomto oboru je bouřlivý a náš průmysl postupně uskutečňuje výrobu nových, dokonalejších přístrojů. V ovocnářství a vinařství se užívají nebo budou užívat tyto typy přístrojů:

        Stříkačky na záda (zádovky) na tlak tvořený během postřiku – tzv. stříkačky membránové, starý typ peronosporových stříkaček dnes již nevyráběných, s nízkým tlakem a malým obsahem. Stříkačky zádové s větším obsahem na větší tlak, který si vytváříme předem. Hodí se pro malé zahrady a pro terény nepřípustné větším strojům. Pro větší objekty mají oprávnění jen stříkačky bateriové, u nichž získáváme tlak čerpání ručním neb motoricky poháněnou pumpou.

        Trakařové jednoproudové nebo dvouproudové stříkačky se vzdušníkem na tlak tvořený ručním čerpáním při práci mají až 12 atm. pracovního tlaku; hodí se pro postřik středně velkých zahrad, školek, malých vinic apod.

        Motorové stříkačky tažené koněm nebo samopojízdné, s obsahem nádrže 150 – 200 l, s tlakem 15 – 20 atm., se po určitých adaptacích (původně konstruovány pro chmelnice) hodí pro postřik sadů i školek. Práce se dá automatizovat pomocí rozstřikovacích rámů. Jedna motorová stříkačka se počítá na 2000 jabloní intensivně ošetřovaných.

        Různé typy motorizovaných stříkaček, namnoze pásových, samopojízdných, s obsahem nádrže 500 – 800 l, s tlakem až 35 atm., jsou pro velké družstevní sady a sady státních statků vhodnější. Též zde jsou různé typy automaticky pracujícího postřikového zařízení.

        Traktorové agregáty těžších a lepších typů, které se dají připojit na traktor a jsou jím hnané, nabývají značné obliby. Budoucnost rozhodne o jejich plné použitelnosti.

        Různé typy mohutných motorových stříkaček s obsahem až 50 hl pod vysokým tlakem až 45 atm., rozmlžující tekutinu na velkou vzdálenost, vesměs automobilové, při práci zcela mechanizované, s velkým plošným výkonem. Vhodné přístroje pro velké sady i pro chmelnice. U nás se dosud nevyrábějí.

        Kombinované poprašovače s rozstřikem (turbinové) chrlí ovlhčené pevné součástky pod velkým tlakem z rozstřikové roury; jsou rovněž použitelné pro ochranu ovocných stromů, třebaže jen jako náhražka.

        Autokropice, tj. silniční automobilové stříkačky, s vhodnou redukcí vývodů (zlepšovací návrh NAKLÁDALŮV, 1954, ústní sdělení), s obsahem nádrže 30 hl, se hodí pro postřiky silničních stromořadí i sadů s velkým sponem stromů.

        Letadla obou typů, plošníky i vrtulníky (helikoptéry) se speciálním zařízením pro postřiky i popraše, s náloží materiálu 100 – 700 kg, jsou úsporné, spotřeba materiálu je velmi malá, 150 l postřiku na 1 ha, pro ovocnářství i vinařství jsou vhodné; práce s nimi jde neobyčejně rychle (1 ha za 5 – 7 minut).

        Nejvhodnější jsou typy, při nichž se poprach nebo postřik dostává na spodní stranu listů, která zejména má býti jím chráněna (např. proti peronospoře, svilušce, mšici).

        Zpěnovače, stříkačky speciálních typů, umožňující používat bez poškození rostlin malých množství silněji koncentrovaných ochranných jích na plošnou jednotku, jsou nepochybně výhodné, dosud však jsou málo rozšířeny.

        Eletkrostatické postřikovače a poprašovače, zakládající se na předání opačného elektrostatického náboje částečkám ochranných látek (než je náboj povrchu půdy – tím se má dosáhnout dokonalejšího rozptylu a ulpění na rostlinách i na všech jejích orgánech s horní i dolní strany), jsou výzkumem propracovány.

        Stabilní postřiková zařízení jsou velmi vhodná pro vinice, krskové plantáže i rodinné zahrady. Roury jsou vedeny nad zemí nebo pod zemí; centrální čerpací stanice, různá automatizační zařízení. Dá se použít též pro závlahu

        Aerosolové generátory. Ochranná látka se jimi tříští na velmi malé částice (5 – 150 µ), a tím se dociluje dokonalého pokryvu rostlin na všech jejich orgánech, a to na celé jejich ploše. Účinek aerosolů je lepší než u obyčejných postřikových jích; zatím je to známo zejména v boji proti živočišným škůdcům (studené a teplé aerosoly DDT a HCH), ale pravděpodobně stejně úspěšné budou i aplikace aerosolů proti chorobám působeným houbami. Spotřeba materiálu je několikrát menší než u postřiků nebo poprašů a práce je velmi rychlá. Rozpracována je konstrukce různých typů: traktorových generátorů termomechanických, traktorových generátorů studených aerosolů, ručních termomechanických generátorů, motorových generátorů pro mechanické aerosoly pro vinice a tvarové plantáže, aerosolových generátorů pro letadla.

        Zakuřování se řeší pomocí dýmovniček, bomb s kyselinou chlorsulfonovou a amoniakem nebo též aerosolových generátorů.

        Poprašování sadů se u nás nevžilo. Četné úspěšné příklady ze zahraničí však dokazují, že leckdy by bylo vhodné, např. tam, kde není dost vody i pro rychlý zákrok mezi dvěma postřiky (právě tak ve vinařství). Dosavadní naše poprašovače – ruční, resp. propracovávaný tažný – nevyhovují, spíše by vyhověly výkonné motorové poprašovače.

        Injektorů různých typů, vhodných též pro hnojení stromů roztoky minerálních hnojiv, se používá pro desinfekci půdy sirouhlíkem.

        V ochraně ovocných plodin, např. při opálení povrchu ojedinělých, ke zničení určených stromů napadených červcem San José, též pro ničení hnízd housenek (např. přástevníka amerického), mohou se uplatnit též plamenomety.

        K eradikačnímu, 100 % hubícímu opatření na ovocných stromech napadených červcem San José, se používá též proply%novacích zařízení, zvláště kyanovodíku, vyvíjeného pod neprodyšnými plachtami.

        Stříkačky všech typů vyžadují dokonalou údržbu, vhodné uskladnění, bezvadné vyčištění po všech postřicích, péči o hadice, jejich armování, spojky a především zodpovědného odborného pracovníka. Podle možnosti má jím být plánovač ochrany ovocných rostlin, který zná příslušné stroje i jejich výkony při zákrocích.