Škodlivost a užitečnost ptactva v ovocnářství

        Činnost ptactva jako důležitého činitele v boji proti škodlivému hmyzu zůstává stále ještě nedoceněna, neboť ve srovnání s účinkem chemického boje je pomoc opeřenců pro sadaře, zahradníka, rolníka nebo lesníka mnohem méně nápadná.

        Hlavní předností u ptáků je to, že jejich činnost netřeba nijak zvláště řídit, zatím co ošetření našich kulturních plodin proti jejich škůdcům při použití chemických přípravků nutno provést v určitou dobu a za jiných vhodných podmínek. Ptáci pohubí velké spousty nejrůznějšího hmyzu během celého roku, takže jejich činnost nutno považovat za profylaxi, za preventivní ochranu našich sadů, zahrad, polí a lesů. Stálá a vytrvalá činnost některých ptačích druhů zabrání mnohé hmyzí kalamitě, která je zvláště příznivě podmíněna monokulturami na celých rozsáhlých lánech. Má být snahou každého pěstitele ovocných plodin, aby se na pozemcích jím spravovaných staral též o vhodná hnízdiště pro užitečné ptactvo, ať již jsou to vhodné křoviny vysázené v koutech zahrad a sadů, nebo remízky („lesinky“) a živé ploty nebo rozvěšené hnízdní budky; v zimě a v předjaří pak vhodné krmítko, dostatečně zásobené vydatným zásypem.

        S hlediska biologického není samozřejmě rozdělení ptáků na škodlivé a užitečné správné. Na každý ptačí druh se musíme dívat jako na důležitý článek v rámci naší přírody, s vlastním posláním a úkoly. Rozdělení ptáků, a samozřejmě i hmyzu, zvířat apod., na užitečné a škodlivé provedl si člověk podle svého subjektivního názoru podle zkušeností; i zde se může názor jednotlivých hledisk lišit: kos a špaček jsou pro lesníka užiteční ptáci, pro sadaře a zahradníka pak ptáci výlučně škodlivý (na poli a v lesích pohubí mnoho různých housenek a ponrav, v třešňovkách, jahodovnách a na vinicích pak velmi citelně škodí ničením úrody).

        V dalším uvádíme ptáky podle starého názvosloví; pokud se nazývají podle Soustavy jinak, uvádíme tato jména po oddělení pomlčkou.

„Škodlivé“ ptačí druhy

Ochrana ovocných rostlin před škodlivými ptáky

„Užiteční“ ptáci